Wet Zorg en Dwang per 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet heeft als doel om de rechten van cliënten in de zorg te waarborgen, met speciale aandacht voor situaties waarin onvrijwillige zorg nodig is. In deze uitgebreide tekst zullen we dieper ingaan op wat de Wzd inhoudt, hoe deze binnen Nobel Zorg wordt toegepast en welke stappen worden genomen om ervoor te zorgen dat de rechten en het welzijn van onze cliënten altijd worden gerespecteerd.

Wat houdt de WZD in?​

De Wet Zorg en Dwang is van kracht om ervoor te zorgen dat zorg die een cliënt niet wil of waar de vertegenwoordiger van een wilsonbekwame cliënt niet mee instemt, niet zomaar kan worden opgelegd. Hieronder vallen de volgende situaties:

Zorg waarmee een wilsbekwame cliënt niet instemt

Als een cliënt in staat is om zijn of haar wil te uiten en niet akkoord gaat met specifieke zorg, mag deze zorg niet worden verleend zonder de vrijwillige instemming van de cliënt.

Zorg waarmee de vertegenwoordiger van een wilsonbekwame cliënt niet instemt

In gevallen waarin een cliënt wilsonbekwaam is en een vertegenwoordiger optreedt namens de cliënt, moet ook de vertegenwoordiger instemmen met de zorg. Zonder deze instemming mag de zorg niet worden verleend.

Zorg waarmee de vertegenwoordiger van een wilsonbekwame cliënt instemt, maar waartegen de cliënt zich verzet

Als een vertegenwoordiger namens een wilsonbekwame cliënt instemt met bepaalde zorg, maar de cliënt verzet zich tegen deze zorg, wordt dit beschouwd als onvrijwillige zorg.

Toepassing van de wet zorg en dwang binnen Nobel Zorg

Binnen Nobel Zorg staat het welzijn van onze cliënten centraal. We streven ernaar om de zorg te verlenen die aansluit bij de wensen en behoeften van onze cliënten en waar mogelijk volledig op vrijwillige basis. Dit betekent dat we onvrijwillige zorg vermijden, tenzij er sprake is van een situatie waarin deze zorg noodzakelijk is. 

Het is belangrijk op te merken dat de wilsbekwaamheid van de cliënt niet relevant is voor de vraag of hij of zij zich verzet tegen bepaalde zorg. Zelfs als een cliënt wilsonbekwaam is en zijn vertegenwoordiger namens hem beslissingen neemt, blijft het van cruciaal belang om te luisteren naar wat de cliënt vindt en wil. Als een cliënt zich verzet tegen bepaalde zorg, zelfs met vertegenwoordiging, beschouwen we dit als onvrijwillige zorg en nemen we actie.

Wanneer kan onvrijwillige zorg nodig zijn?

Er zijn situaties waarin onvrijwillige zorg, ondanks onze inspanningen om vrijwillige oplossingen te vinden, noodzakelijk kan zijn. Deze situaties kunnen ontstaan als gevolg van gedrag dat voortkomt uit aandoeningen zoals dementie, verstandelijke beperkingen of vergelijkbare aandoeningen, en kunnen leiden tot (risico op) ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

In dergelijke gevallen nemen onze Wijkverpleegkundigen het initiatief om in gesprek te gaan met de huisarts en/of deskundigen van andere disciplines om te kijken naar mogelijke vrijwillige oplossingen voor het ernstige nadeel. Als er vrijwillige alternatieven kunnen worden gevonden, worden deze opgenomen in het zorgplan of ondersteuningsplan als vrijwillige zorg.

Echter, als er geen vrijwillige alternatieven beschikbaar zijn of als de situatie verandert en er toch een risico op ernstig nadeel ontstaat omdat de cliënt zich alsnog verzet, zal de Wijkverpleegkundige in gesprek gaan met de huisarts en de mantelzorger/wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt. Dit stelt ons in staat om samen te kijken naar de mogelijkheden om de zorg over te dragen naar een alternatieve zorgverlener die wel onvrijwillige zorg kan verlenen.

Conclusie

Bij Nobel Zorg staat de rechten en het welzijn van onze cliënten voorop, en we werken er hard aan om ervoor te zorgen dat de zorg die we bieden altijd in lijn is met de vereisten van de Wet Zorg en Dwang. We vermijden onvrijwillige zorg waar mogelijk en streven ernaar om samen met onze cliënten en hun vertegenwoordigers vrijwillige oplossingen te vinden. Als onvrijwillige zorg toch noodzakelijk blijkt te zijn, nemen we de juiste stappen om de zorg te waarborgen en te zorgen voor de best mogelijke kwaliteit van leven voor onze cliënten. Nobel Zorg blijft toegewijd aan het leveren van hoogwaardige zorg in overeenstemming met de geldende wetgeving en ethische normen.

Wet Zorg en Dwang